Ulkoisen kuormituksen torjunta

Lataa esite sähköttömästä pienkemikaloinnista valumavesien puhdistukseen (PDF)

Sinileviä esiintyy kokemuksiemme mukaan eniten siellä, missä niille on saatavilla runsaimmin ravinteita, käytännössä fosforia.

Sinilevien esiintyminen vesistön eri osissa voidaan kartoittaa tarkasti optisella mittarilla. Mittauspisteiden koordinaatit saadaan todettua tarkasti paikanmäärityslaitteilla.

Kun tutkittavassa vesistössä havaitaan runsas leväesiintymä, sen ravinnelähde selvitetään ottamalla läheisistä vesistöön laskevista puroista ja ojista vesinäytteitä, joiden fosforipitoisuus määritetään. Näytteiden ottamista jatketaan niin pitkälle purojen ja ojien yläjuoksua, että kuormituksen aiheuttaja löytyy.

Kun fosforikuormituksen aiheuttaja on löytynyt, asennetaan puroon tai ojaan fosforinpoistolaite. Fosfori poistetaan sekoittamalla veteen ferrisulfaattia. Ferrisulfaatin saostama fosfori vajoaa annostelulaitteen jälkeisen saostusaltaan pohjalle, mistä se poistetaan tarvittaessa. Saostuneen fosforin hyötykäyttöä tutkitaan korvaamaan esimerkiksi kaivoksista louhittavaa lannoitteiden fosforia.